Składowanie płodów rolnych

l. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2  lub kubatury 5000 m2
2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
a) od budynków wykonanych z materiałów:

         palnych - 30 m,
         niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,

b) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
c) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
d) od lasów i terenów zadrzewionych -100 m,
e) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m i w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
5. Miejsce omłotów niezależnie od wymaganego sprzętu, należy wyposażyć w beczkę z wodą o pojemności min.200 dm3 z wiadrem lub w inny równorzędny sposób.  
 
 
Lekceważąc przepisy narażasz się na:
l. Odpowiedzialność karną i administracyjną.
2.Groźny w skutkach pożar i duże straty materialne.