Imprezy - wymagania dla organizatora

Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem winien sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, zwracając uwagę na:

1. Właściwe warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:
    - co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
    - odległości najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek od wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nie przekraczającej 40 m oraz odległości tego wyjścia od klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku – 20 m,
    - drożności dróg ewakuacyjnych – nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych, itp.
2. Wystrój wnętrz, w tym zapewnienie:
    - elementów wyposażenia, dekoracji i wykładzin podłogowych wyłącznie z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych,
    - niepalnych wykładzin sufitowych.
3. Sprawność działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, takich jak:
    - gaśnic – na każde 100 m2 powierzchni powinna przypadać co najmniej jedna gaśnica 2kg (lub 3 dm3), a długość dojścia do gaśnic nie powinna przekroczyć 30 m,
    - hydrantów wewnętrznych,
    - telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej oraz innych znajdujących się w obiekcie.
4. Zapewnienie dostępu do:
    - gaśnic,
    - miejsc uruchamiania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
    - przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,
    - wyjść ewakuacyjnych.