Wiadomości

Narada roczna w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

IMG 2087Dnia 21 stycznia 2015 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej miała miejsce narada służbowa poświęcona podsumowaniu roku 2014.

 

   Na naradę przybyli st. bryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, ks. Roman Sawczuk – Diecezjalny Kapelan Strażaków, delegacja strażaków z Brześcia pod przewodnictwem ppłk Mikołaja Kuźmickiego – Naczelnika Wydziału Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Brześciu na Białorusi, dh Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddz.Woj. ZOSP RP w Lublinie, Alina Bujnowska – przedstawiciel, Specjalista w WFOŚiGW w Lublinie. Na naradzie obecna była liczna grupa samorządowców z Janem Bajkowskim Wicestarostą Bialskim i Dariuszem Stefaniukiem Prezydentem Miasta Biała Podlaska na czele. Obecni byli także szefowie służb mundurowych, działających na terenie powiatu.
    Naradę otworzył i gości powitał st. bryg. Zbigniew Łaziuk - Komendant Miejski PSP. Następnie jako pierwszy zabrał głos mł. bryg. Marek Chwalczuk - Zastępca Komendanta Miejskiego, który zreferował zadania wykonywane przez służby przez niego nadzorowane: Wydział Operacyjny, Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza i Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze. Oto kilka ważniejszych tez tego wystąpienia:
   Na obszarze miasta Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego w 2014 roku zanotowano ogółem 1388 zdarzeń tj. o 202 mniej niż w roku poprzednim z czego :
 557 pożarów, w tym (509 pożarów małych, 47 pożarów średnich, 1 pożar duży),
 814 miejscowych zagrożeń,
 17 alarmów fałszywych.
  W rozbiciu na poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze procentowa ilość zdarzeń przedstawia się następująco:
JRG Biała Podlaska        55%,
JRG Małaszewicze         22%
JRG Międzyrzec Podlaski    23%.
   W rozbiciu na skutki:
314 zdarzeń dotyczyło działań związanych  z usuwaniem skutków opadów deszczu, śniegu, silnych wiatrów i przyborem wód,
297 związanych było z usuwaniem zdarzeń na drogach i szlakach kolejowych.
Najwięcej zdarzeń  zanotowano w marcu 160, najmniej 70 w lutym.
Podczas likwidacji zdarzeń na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska stwierdzono:
19 ofiar śmiertelnych, w tym (4 w pożarach i 15 w miejscowych zagrożeniach),
228 rannych.
Przeszkolono 249 strażaków OSP, w tym 146 na szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP oraz 103 na szkoleniu z ratownictwa technicznego,
Zorganizowano ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG na obiektach Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej, Stacji Paliw w Rokitnie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, Terminala Kontenerowego w Małaszewiczach, Przeprowadzono ćwiczenia zgrywające zdarzenie chemiczne z podmiotami ratowniczymi Białorusi i siłami KSRG powiatu w miejscowości Kobylany,
Przeprowadzono we współdziałaniu z KW PSP w Lublinie ćwiczenia aplikacyjne podmiotów ratowniczych powiatu i LBO w zakładzie dużego ryzyka Terminalu GASPOL i Aleksandra w Małaszewiczach oraz ćwiczenia manewrowe na terminalu AGROSTOP również w Małaszewiczach,
Udział zastępu GCBARt w Międzynarodowych praktycznych ćwiczeniach zgrywających w zakładzie „BIEL-LINKO”, produkującym materiały budowlane z tworzyw sztucznych w Brześciu na terenie Białorusi,
W roku 2014 funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej przeprowadzili ogółem 80 czynności kontrolno – rozpoznawczych w nadzorowanych zakładach, w tym: 48 kontroli podstawowych, 31 odbiorowych, 1 sprawdzającą,
Kontrolami objęto łącznie 178 obiektów.
Po przeprowadzonych 31 odbiorach technicznych obiektów przed przystąpieniem do ich użytkowania wydano ogółem 31 opinii, w tym 25 pozytywnych i 6 ze sprzeciwem, z uwagami i zastrzeżeniami - przekazując do wiadomości Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego oraz Wydziałom Architektury i Budownictwa i Wydziałom Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w powiatach.  
Wydano 114 opinii w sprawie: punktów przedszkolnych, hoteli, obiektów wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, przedszkoli, imprez masowych, świetlic środowiskowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania gmin.

    Następnie głos zabrał st. bryg. Zbigniew Łaziuk i zreferował zadania, jakie Komenda zrealizowała w zakresie Sekcji Organizacyjno-Kadrowej, Wydziału Logistyki i Sekcji Finansów. Poniżej najważniejsze sprawy z tego zakresu:
W 2014 r. ze służby w PSP odeszło 8 strażaków. Na ich miejsce zatrudniono 5 osób do służby przygotowawczej, oraz 3 absolwentów szkół pożarniczych.
   W ramach działalności szkoleniowej dla funkcjonariuszy Komendy zorganizowano:
szkolenie i egzamin z obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych, które ukończyło 34 strażaków PSP;
szkolenia i egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla 46 strażaków PSP;
   W dniu 10 maja 2014 r. Komenda była współorganizatorem głównych strażackich uroczystości związanych z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Strażaka i Jubileuszem 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej, połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Obchody te odbyły się na Pl. Wolności w naszym mieście Biała Podlaska. Z okazji jubileuszu 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej została wydana monografia oraz okolicznościowy medal, upamiętniający to wydarzenie. Było to ogromne przedsięwzięcie organizacyjno – logistyczne. Zaangażowany był, można powiedzieć, cały powiat i miasto Biała Podlaska. Zaangażował się również Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, jak również Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu naszego województwa.
Ponadto tradycyjnie już w miesiącu maju Komenda nasza była współorganizatorem powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”, połączonych z XV Pielgrzymką strażaków powiatu bialskiego do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie. W obchodach tych uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z terenu Powiatu Bialskiego, miasta Biała Podlaska jak również funkcjonariusze z naszej Komendy.
Podczas majowych obchodów „Dnia Strażaka” na wyższe stopnie służbowe awansowano 22 strażaków, medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono 5 strażaków, odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżniono 3 strażaków, a medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 20 strażaków Komendy Miejskiej.
W listopadzie ub. roku Komenda nasza otrzymała zestaw hydraulicznego sprzętu ratowniczego LUKAS, zakupionego przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.
Na początku roku 2014 dzięki staraniom Z-cy D-dcy JRG w Międzyrzecu Podl. st. kpt. Pawła Jakubowicza firma WIPASZ z Międzyrzecu Podlaskiego, którego dyrektorem jest były Burmistrz Międzyrzeca Pan Stanisław Lesiuk, przekazała Komendzie przenośne działko wodno – pianowe, a dzięki staraniom D-dcy JRG w Małaszewiczach mł. bryg. Szymona Semeniuka i życzliwości sponsorów zewnętrznych z okolic Małaszewicz Komenda wzbogaciła się o lekką przyczepkę samochodową.
W roku 2014 Komenda współpracowała w różnych sytuacjach ze służbami z terenu działania KM. Współpraca ta ukierunkowana jest zawsze na rzecz lepszego komfortu życia mieszkańców w zakresie ich poczucia bezpieczeństwa. Komendant podziękował obecnym na naradzie przedstawicielom tych służb za wkład i zaangażowanie na rzecz ratowania mienia i życia mieszkańców.
Podziękowania zostały skierowane również do władz samorządowych za dbałość o sprawy ochrony ppoż. na terenie swoich samorządów, jak również za dobrą współpracę z KM PSP i wsparcie w różnym zakresie, a zwłaszcza finansowe naszej Komendy.
Za wsparcie duchowe i gotowość służenia podziękowania przekazano kapelanom na ręce obecnego na naradzie ks. Kapelana Romana Sawczuka.

   Następnie Komendant nakreślił cele i kierunki na rok 2015:
Kontynuowanie wdrażania ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach OSP KSRG,
Organizowanie szkoleń dla druhów OSP – wg potrzeb - a co najmniej dla dowódców OSP.
Zorganizowanie dla funkcjonariuszy Komendy kursu specjalistycznego obsługi i eksploatacji podnośników,
Zorganizowanie ćwiczeń zgrywających jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego rozszerzone o udział w nich strażaków z Brześcia,
Rozwijanie współpracy z naszymi partnerami z krajów ościennych.
Poszukiwanie w dalszym ciągu pomysłu na zmodernizowanie naszego Stanowiska Kierowania i łączności zarówno przewodowej, jak i radiowej oraz systemu informatycznego.
Problemem są nie energooszczędne obiekty Komendy. W związku z tym będziemy poszukiwać środków na ich termomodernizację. Jeżeli będzie taka możliwość, będziemy starali się je pozyskać.
Na zakończenie Komendant poinformował o zrealizowaniu projektu pn. „Zakup dwóch samochodów do przewozu ratowników i sprzętu oraz dwóch łodzi ratunkowych z silnikami”. W ramach tego projektu zakupiono dwa samochody Volkswagen Caravelle i dwie łodzie ratunkowe z silnikami. Zakup ten sfinansowany był w połowie przez WFOŚiGW oraz przez Starostę Bialskiego, Prezydenta Miasta Biała Podlaska i przez burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Bialskiego. Komendant złożył podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie, wręczając okolicznościowe grawertony.
   Dzięki bardzo dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie, Panem Starostą Bialskim, Panem Prezydentem Miasta Biała Podlaska oraz samorządami powiatu bialskiego zadania ustawowe nałożone na Komendę były prawidłowo realizowane.

Na zakończenie narady głos zabrali zaproszeni goście.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Byszuk KM PSP Biała Podlaska.

 Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.
 Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.
 Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.
 Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.
 Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.  Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.
 Narada roczna KM PSP Biała Podlaska.