Wiadomości

Zakończenie Szkolenia Uzupełniajacego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

SAM 068418 czerwca 2014 roku uroczystym apelem zakończyło się Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

     W dniach 17-18.06.2014 odbyły się egzaminy z części teoretycznej i praktycznej. Najwyższą średnią uzyskali: Dudziak Piotr, Gierach Krzysztof, Janiszewski Kajetan, Watras Przemysław (oceny i wyniki końcowe poniżej w galerii).
     W uroczystym wręczeniu świadectw uczestniczył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Gustaw Włodarczyk. Pogratulował uczestnikom szkolenia zdanych egzaminów, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przy tej okazji podziękował również kadrze szkolącej  za wysiłek włożony w przeprowadzenie skutecznego szkolenia oraz kursantom za udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu opolskiego.
     Celem szkolenia uzupełniającego było przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka, na stanowiskach przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz na stanowiskach równorzędnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
     Przygotowanie zawodowe uzyskane w wyniku realizacji procesu kształcenia uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w:
- jednostkach organizacyjnych PSP, w tym przede wszystkim w jednostkach ratowniczo-gaśniczych,
- innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej i związku ochotniczych straży pożarnych.
Na kwalifikacje zawodowe absolwenta szkolenia uzupełniającego składają się:
a) w sferze wiedzy, znajomość: zagrożeń pożarowych i wybuchowych, mechanizmów rozwoju pożaru i czynników sprzyjających jego rozprzestrzenianiu się, zasad eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze, etapów wypracowywania decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zasad kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi w ramach zastępu, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, w tym psychologicznych aspektów dowodzenia,
b) w sferze umiejętności zawodowych, umiejętność: przeprowadzania rozpoznania, organizowania ewakuacji zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia, eksploatacji i obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego, organizowania działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym w ramach zastępu, wypełniania dokumentacji kierujacego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w powiatowych/miejskich stanowiskach kierowania,
c) w sferze motywacyjnej, postaw: poszanowania prawa i obowiązków służbowych, zdyscyplinowania, odporności na stres, chęci do ustawicznego doskonalenia się, gotowości do działania, solidarności i koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i ratowników, poszanowania zasad etyki zawodowej. 

tekst: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Baran OSZ KW PSP Lublin

 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.
 Zakończenie SUS. Zakończenie SUS.