Komunikaty

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zgodnie z art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) jest uprawniona do organizacji i prowadzenia szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Rozporządzenie MSW w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Celem realizowanych szkoleń jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z cytowaną powyżej ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Szczegóły dostępne w Komenda -> Ośrodek Szkolenia

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ

PRZECIWPOŻAROWYCH

LOKALIZACJA ZE WZGLĘDU NA ODLEGŁOŚCI OD DZIAŁEK I BUDYNKÓW – W TYM ROZWIĄZANIA ZAMIENNE.

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH.”

 

 

1.      INFORMACJA O SZKOLENIU

Informacje o szkoleniu

W związku ze zmianami w ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej pismem BZ-III-5500/3-24/16 z dnia 5 maja 2016 r. wyznaczył Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie do przeprowadzenia szkolenia dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wg programu „Lokalizacja ze względu na odległości od działek i budynków – w tym rozwiązania zamienne.  Zastosowanie elementów oddzieleń przeciwpożarowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu lokalizacji budynków na działkach budowlanych z uwagi na ochronę przeciwpożarową. W ramach szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi, posiądą wiedzę z zakresu  lokalizacji obiektów na działce budowlanej, odległości pomiędzy budynkami ze względu na ochronę przeciwpożarową oraz stosowania elementów oddzieleń przeciwpożarowych.

Termin szkolenia

            14-15 lipca 2016 r.

Liczba przyznanych punktów

            4

Liczba miejsc

Maksymalnie 60

Koszt szkolenia.

260,00 zł. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

Organizator szkolenia

KW PSP w Lublinie ul. Strażacka 7; 20-012 Lublin tel. (81) 5351220 fax: (81) 5329700 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 8-10 w Lublinie

Kierownik Szkolenia

mł. bryg Sebastian Palonka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Do pobrania - DOC, PDF1, PDF2

 

 

 

2.     WARUNKI ORGANIZACYJNE

1.      Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu – przesłania wypełnionej poprawnie „Karty zgłoszenia” upływa w dniu 15 czerwca 2016 r. – decyduje data wpływu do KW PSP w Lublinie.

2.      Karty zgłoszenia wpływające po dniu 15 czerwca 2016 r. nie będą rozpatrywane.

3.      O zakwalifikowaniu na szkolenie, organizator powiadomi listownie zgłaszającego, przesyłając umowę o szkolenie.

4.      Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy o uczestnictwie w „Szkoleniu dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Lokalizacja ze względu na odległości id działek i budynków – w tym rozwiązania zamienne. Zastosowanie oddzieleń przeciwpożarowych.”. Umowa zostanie przesłana wraz z pismem kwalifikującym na szkolenie.

5.      Opłata za szkolenie 260,00 zł.

6.      Organizator nie zapewnia zakwaterowania i posiłków.

7.      Organizator szkolenia zapewnia: wykładowców, bazę dydaktyczną, materiały edukacyjne (forma elektroniczna i drukowana), catering i parking dla pojazdów.

8.      Wpłatę za szkolenie należy uiścić - po przesłaniu do KW PSP w Lublinie podpisanej umowy – na konto Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – nr konta zostanie wskazany w umowie.

9.      W dniu rozpoczęcia szkolenia osoba kierowana powinna posiadać:

    1. potwierdzenie wpłaty.
    2. dokument potwierdzający tożsamość do okazania.

10.  Brak okazania ww. dokumentów w dniu rozpoczęcia szkolenia spowoduje niedopuszczenie do udziału w szkoleniu.

 


 

 

Ramowy Plan Szkolenia.

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

 

 

 

 

T

P

R

1.

Zmiany w obowiązujących przepisach prawa

3

-

3

2.

Zasady opracowania i przekazywania dokumentacji przekazywanej organowi PSP.

3

-

3

3.

Studium przypadku

-

6

6

OGÓŁEM

6

6

12

T – zajęcia teoretyczne, P – zajęcia praktyczne, R – razem.

 

TREŚCI SZKOLENIA

1. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYH PRZEPISACH PRAWA.

Podział treści nauczania.

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

 

 

 

 

T

P

R

1.

Obowiązujące przepisy prawa.

1

-

1

2.

Zmiany w przepisach prawa.

1

-

1

3.

Wykładnia prawa, wyroki sądów administracyjnych.

1

-

1

OGÓŁEM

3

-

3

2. Zasady opracowania i przekazywania dokumentacji organowi PSP

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

 

 

 

 

T

P

R

1.

Zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowalnego.

1

-

1

2.

Ekspertyzy techniczne.

1

-

1

3.

Zasady przesyłania dokumentacji i wymiany informacji.

1

-

1

OGÓŁEM

3

-

3

 

 

3. Studium przypadku.

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

 

 

 

 

T

P

R

1.

Zapoznanie z danymi wstępnymi, opisem budynku, terenu, przeznaczeniem.

-

0,5

0,5

2.

Wypracowanie stanowiska w sprawie studium przypadku. Praca w grupach.

-

2

2

3.

Prezentacja stanowisk.

-

3

3

3.

Dyskusja.

-

0,5

0,5

OGÓŁEM

– omówienie

6

6

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...  
 

 

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zgodnie z art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) jest uprawniona do organizacji i prowadzenia szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna:     Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.
                               Rozporządzenie MSW w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Celem realizowanych szkoleń jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z cytowaną powyżej ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP-A).

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej i obejmuje 4 kolejne dni zajęć po 8 godzin dziennie (bez zakwaterowania i wyżywienia) prowadzonych w obiektach dydaktycznych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 8-10 zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące)”.
Osoby zainteresowane szkoleniem zobowiązane są do:
1.    doręczenia dwóch egzemplarzy podpisanej umowy w oryginale;
2.    doręczenia oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

na co najmniej trzy tygodnie (21 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia do tutejszej komendy wojewódzkiej (sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin).

Organizator szkolenia w terminie dwóch tygodni (14 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Za udział w szkoleniu pobierana jest opłata w wysokości 780,00 zł.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Informacje dotyczące planowanych szkoleń

UWAGA!
Szczegóły dotyczące terminu szkolenia i daty składania dokumentów zostaną umieszczone (w tym miejscu)
w późniejszym terminie.

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Tomasz Baran, tel. 81 5351407.

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej i obejmuje dwa zjazdy, rozdzielone co najmniej dwutygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie i przygotowanie pracy projektowej. Szkolenie organizowane jest bez zakwaterowania i wyżywienia. Każdego dnia przewidzianych jest 8 godzin zajęć prowadzonych w obiektach dydaktycznych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 8-10, zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej”.
Osoby zainteresowane szkoleniem zobowiązane są do:
1.    doręczenia dwóch egzemplarzy podpisanej umowy w oryginale;
2.    doręczenia oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie,
na co najmniej trzy tygodnie (21 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia do tutejszej komendy wojewódzkiej (sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin).

Organizator szkolenia w terminie dwóch tygodni (14 dni) przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Za udział w szkoleniu pobierana jest opłata w wysokości 1600 zł.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Informacje dotyczące planowanych szkoleń

Przeprowadzenie szkolenia (SIOP) planowane jest w terminie od 27 marca do 25 kwietnia 2017 r. (przerwa na samokształcenie 1 kwietnia – 17 kwietnia 2017 r.)

Wymagane dokumenty (umowa, zaświadczenie) należy złożyć do dnia 6 marca 2017 r.

Wnoszona opłata powinna zostać opatrzona tytułem: „SIOP, 27.03-25.04.2017, imię i nazwisko uczestnika)”.

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Tomasz Baran, tel. 81 5351407.